SPÓŁKI

OFERUJEMY

Jednym z istotnych obszarów naszej praktyki jest doradztwo na rzecz podmiotów korporacyjnych, w tym spółek osobowych i kapitałowych, w tym także spółek giełdowych. Nasze usługi dostosowane są do specyfiki działania takich podmiotów i obejmują w szczególności takie obszary prawa jak:

 • prawo spółek i postępowania rejestrowe;
 • prawo pracy;
 • prawo umów gospodarczych;
 • windykacja należności;
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo autorskie i prawa własności intelektualnej;
 • prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych.

W zakresie szeroko pojętego prawa spółek doradzamy naszym klientom przy następujących procesach:

 • zakładanie spółek i ich likwidacja;
 • przekształcenia i podziały spółek;
 • fuzje i przejęcia (M&A);
 • kompleksowe badanie stanu prawnego spółek (due diligence);
 • transakcje dotyczące praw udziałowych;
 • dokapitalizowanie spółek.

Dla naszych klientów świadczymy także usługi związane z postępowaniami rejestrowymi dotyczącymi tak wpisów do krajowego rejestru sądowego, jak i rejestru zastawów.

Nasze doradztwo w zakresie prawa pracy obejmuje zarówno aspekty tzw. indywidualnego prawa pracy jak i tzw. zbiorowe prawo pracy. Dla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie przygotowania i weryfikacji:

 • umów o pracę oraz innych dokumentów dotyczących stosunku pracy, w tym umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania oraz po ustaniu stosunku pracy, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, umów o korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych;
 • umów stanowiących podstawę zatrudnienia osób zajmujących kierownicze stanowiska, w tym członków zarządu (kontrakty menadżerskie);
 • wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów korzystania z floty samochodowej.

Nadto doradzamy naszym klientom w takich sprawach jak:

 • optymalizacja czasu pracy;
 • restrukturyzacja zatrudnienia, przejęcia pracowników, zwolnienia, w tym zwolnienia grupowe;
 • spory pracownicze;
 • kontrole państwowej inspekcji pracy.

Nasze usługi w zakresie prawa umów gospodarczych obejmują nie tylko przygotowanie różnego rodzaju umów stosowanych powszechnie w obrocie handlowym, jak umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, umowy o świadczenie usług, umowy pośrednictwa i umowy agencyjne, ale także udział w negocjacjach dotyczących zawarcia, zmiany lub rozwiązania takich umów, jak również weryfikację projektów tego typu umów pod kątem ewentualnych obszarów ryzyka.   

Nasze usługi w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmują:

 • doradztwo i przygotowanie wniosków w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz reprezentacja na wszystkich etapach postępowania;
 • analizę ryzyka i doradztwo w zakresie kontraktowania z podmiotami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji minimalizujących skutki upadłości kontrahentów.

W zakresie prawa zamówień publicznych oferujemy:

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów przetargowych, w tym wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert przetargowych;
 • przygotowywanie zapytań do SIWZ i wyjaśnień dla zamawiającego;
 • reprezentację klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Nasza praktyka w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej obejmuje:

 • umowy licencyjne;
 • umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie;
 • umowy o korzystanie z wizerunku;

Naszym klientom oferujemy także doradztwo i pomoc w zakresie prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Pomagamy w przygotowaniu wniosków o publikację sprostowań do artykułów prasowych, jak również reprezentujemy klientów w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych przez prasę.